Till medborgare

Parter i ett brottmål

En person som blivit offer för ett brott är målsägande i ett brottmål. En person som misstänks för att ha begått ett brott kallas i förundersökningen för den misstänkte och i rättegången för den åtalade eller svarande. Även åklagaren är i rättegången en av parterna.

Mer information till parter

Bötesförfarande

Med bötesförfarande avses skriftlig behandling och avgörande av ett bötesärende utanför domstol. Beroende på brottet och fallet förelägger polisen eller åklagaren ordningsbot eller påför bötesstraff. Förutsättningen för förfarandet är samtycke av målsäganden och den som misstänks för förseelsen.

Läs mera om bötesförfarande

Åtalsprövning

Åklagaren utför åtalsprövningen med stöd av den utredning som inhämtats genom förundersökningen. Åklagaren avgör huruvida han eller hon väcker åtal för det misstänkta brottet eller inte.

Åklagaren är en oberoende och självständig lagskipare i fråga om sina avgöranden.

Mera om åtalsprövningen

Klagomål

Riksåklagaren kan i egenskap av högsta åklagare efter egen prövning ta upp ett ärende som en lokal åklagare avgjort till ny prövning. Grunden till omprövning av detta slag kan vara ett klagomål som lämnats till riksåklagaren, vari klaganden yrkar på ändring av ett avgörande som en lokal åklagare gjort.

Mera om klagomål

Information om Åklagarmyndigheten

Åklagare är en statlig myndighet, vars uppgift är att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts. Åklagarna är oberoende och självständiga lagskipare i besluten de fattar i sina åtalsärenden. 

Åklagarmyndigheten är en central aktör i behandlingskedjan av brottsärenden och är som enda myndighet delaktig i samtliga skeden brottsärendets behandling.

Mera om Åklagarmyndighten

Webbplatsöversikt