Riksåklagaren

Som högsta åklagare leder riksåklagaren Åklagarmyndigheten.

Riksåklagaren är åklagare i de mål som enligt lag ska skötas av riksåklagaren eller som han eller hon åtar sig. Riksåklagaren beslutar om bland annat inlämnandet av en åklagares ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen och vem som företräder åklagarna i högsta domstolen.

Till riksåklagarens uppgifter hör också att främja åklagarverksamhetens rättsliga kvalitet och enhetlighet.  Hon eller han deltar i utvecklingen av lagstiftningen, utfärdar allmänna anvisningar till åklagarna och övervakar underlydande åklagare.

Riksåklagaren utnämner ledande distriktsåklagare, distriktsåklagare och specialiståklagare samt de åklagare som är undersökningsledare när en polisman misstänks ha begått ett brott.

Riksåklagaren kan överta avgörandet av ett ärende som ankommer på en underlydande åklagare eller förordna att en underlydande åklagare ska utföra ett åtal som riksåklagaren har beslutat att väcka. Riksåklagaren kan också förordna att en underlydande åklagare ska utföra åtalsprövningen i ett mål.

Ari-Pekka Koivisto står framför en grå vägg och tittar i kameran

Riksåklagare Ari-Pekka Koivisto

Riksåklagarens allmänna anvisningar

Riksåklagarens allmänna anvisningar finns under rubriken Åklagarmyndigheten.

 

Webbplatsöversikt