Åklagarsekreterare som yrke

Det bästa med arbetet som åklagarsekreterare är att du aldrig vet i början av arbetsdagen vad som kommer att hända under dagen. Arbetsdagarna är varierande och jag tycker att arbetet är lagom utmanande.

Åklagarsekreteraren bistår åklagare i olika skeden av åtalsprövningen

Åklagarsekreteraren har en viktig roll i behandlingen av brottmål. Efter förundersökningsmyndighetens förundersökning skickar åklagarsekreteraren förundersökningsmaterialet till åklagaren.

Sekreteraren registrerar att materialet har inkommit, gör kontroller i olika register, lägger till andra parter i brottmålet i systemen samt behandlar elektroniska handlingar.

Efter att åklagaren blivit klar med åtalsprövningen bistår sekreteraren med att föra ärendet vidare. 
Om målet går till tingsrätten, sammanställer sekreteraren material för åklagaren för rättegången. Efter att målet har behandlats i domstolen, kontrollerar sekreteraren om avgörandet har vunnit laga kraft och arkiverar handlingarna.

Åklagarsekreteraren sköter också kundtjänsten och kommunicerar med samarbetspartner under processens gång, t.ex. polisen, tingsrätten, hovrätten, Brottspåföljdsmyndigheten, Migrationsverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Vi har bra sammanhållning och trevliga kollegor. Ibland är arbetet rutinmässigt, men arbetsdagarna varierar.

På vissa verksamhetsställen kan åklagarsekreteraren bredda sina arbetsuppgifter och specialisera sig till exempel som organisationens IKT-sakkunnig eller teamledare. 

Åklagarsekreterarens utbildning

Många åklagarsekreterare har utbildat sig till merkonom eller rättstradenom. Andra utbildningsbakgrunder fungerar också, om man annars har förutsättningar för arbetet som åklagarsekreterare. 

Även juridikstuderande kan jobba som åklagarsekreterare under sina studier, oftast med beredning av åtalsärenden. Efter examen söker de ofta till biträdande åklagare.
Åklagarsekreterarens arbete kräver noggrannhet, goda datatekniska kunskaper och förmåga att arbeta i team. 

I åklagarsekreterarens arbete behöver du serviceanda, initiativförmåga och långsiktighet. Du måste också kunna hoppa från en uppgift till en annan då situationen kan ibland ändras snabbt.

Citaten ur intervjuer med åklagarsekreterare vid Södra Finlands åklagardistrikt.