Ordningsbots-, bötes- och strafföreläggande

Myndigheterna ger tre slags avgöranden i bötesförfarande: ordningsbots-, bötes- och strafförelägganden.

Ordningsbotsföreläggande

Ordningsbotsföreläggande är ett bötesstraff med fast belopp som utfärdas av en polisman, tullman, gränsbevakningsman, jakt- och fiskeövervakare eller åklagare för en gärning som är straffbar enligt lagen om ordningsbotsförseelser. Ordningsbotsföreläggande är det enda straffet som kan utfärdas för gärningar enligt lagen om ordningsbotsförseelser.
Ordningsbotsföreläggandet kan vara till exempel ett bötesstraff på 20 euro för att gå mot rött ljus eller ett bötesstraff på 100 euro för att tala i mobiltelefon vid framförande av fordon. När det gäller överhastighet på högst 20 km/h kan endast ordningsbot utfärdas, och dess belopp är 140–200 euro beroende på överhastigheten och hastighetsbegränsningsområdet.
Ordningsbotsföreläggande kan utfärdas även när överhastigheten observerats i automatisk trafikövervakning. Motsättandet mot dessa förelägganden ska lämnas till polisinrättningen inom 30 dagar från delfåendet. Ordningsbotsföreläggandet ska bifogas meddelandet om motsättande.

Förseelse och beloppet av ordningsbot på domstolssidorna

Bötesföreläggande

En polisman, en tullman, en gränsbevakningsman eller en jakt- eller fiskeövervakare kan utfärda ett bötesstraff på högst 20 dagsböter för särskilt föreskrivna gärningar.

För närvarande kan bötesföreläggande utfärdas för största delen av trafikbrotten, för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet och för snatteri. Bötesföreläggandet kan vara 8–16 dagsböter för till exempel överhastighet på 21 km/h på ett område med en hastighetsbegränsning på 60 km/h.

Strafföreläggande

Strafförelägganden hör till åklagarens exklusiva behörighet. Polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet lämnar ett bötesyrkande som åklagaren kontrollerar och ger i ett elektroniskt system.
Åklagaren förelägger böter för gärningar där påföljden är över 20 dagsböter eller gärningar som hör till förundersökningsmyndighetens behörighet. Åklagaren förelägger böter även när den bötfällde och den myndighet som förelägger böter inte kan nå samförstånd om den bötfälldes inkomster och den bötfällde vill lämna en utredning i ärendet om väsentlig förändring i betalningsförmågan. I detta fall ger polisen den misstänkte ett bötesyrkade.

Strafföreläggandet kan vara till exempel 28 dagsböter för överhastighet på 40 km/h på ett hastighetsbegränsningsområde på 60 km/h eller böter för motstånd mot person som upprätthåller ordningen.

Strafföreläggandet föregås alltid av ett bötesyrkande av polisen. Åklagaren ger böterna i det elektroniska systemet och kan göra ändringar som anses nödvändiga i bötesyrkandet.

Den bötfälldes rätt att lämna utredning
Förändrad betalningsförmåga och dagsbotssystemet