RÅ:2015:5 Registrering av brottmål med saksamband

ALLMÄN ANVISNING
RÅ:2015:5
Dnr 25/31/15
15.10.2015
Gäller fr.o.m 1.11.2015 - tills vidare

1 Om gällande bestämmelser och deras mål

Justitieministeriet har 5.12.2001 fastställt bestämmelsen 3978/31/2001 för åklagare om registrering av ärenden i systemet för brottsärenden (Sakari-systemet) enligt anvisningarna som bifogats bestämmelsen. Anvisningarna har sedermera uppdaterats, men skyldigheten att följa dem grundar sig ännu på justitieministeriets bestämmelse utgående från 18 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Enligt punkt 1 i anvisningarna är syftet att förenhetliga registreringsförfarandet och därmed säkerställa att systemet ger maximal nytta. Detta jämte annat nämns i anvisningarna som bättre möjlighet att jämföra antal ärenden och arbetsmängd inom olika enheter med tanke på arbetsledning, statistikföring och resultatstyrning. Målet med ett enhetligt registreringsförfarande är att informationen i systemet är enhetlig, vilket enligt punkt 1.3 i anvisningarna särskilt förutsätter att diarierna vid åklagarenheterna och tingsrätterna förs på samma sätt och att man med hjälp av diariet på begäran kan ge korrekt och jämförbar information.

Förutom äkta och jämförbar information i Sakari-systemet förutsätter också förverkligandet av straffansvaret enhetlighet i registreringsförfarandet.

Registreringsförfarandet mellan åklagarenheterna och delvis också inom enheterna har noterats vara avvikande. Detta gäller särskilt diarieföringen av tilläggsundersökningsprotokoll (s.k. lösa protokoll) som inkommer till åklagaren i ett anhängigt ärende och mera generellt i ärenden som har saksamband, vilket förutsätter förenande av ärenden.

5 kap 18 § lagen om rättegång i brottmål förutsätter att åtal för flera brott som begåtts av samma svarande, samma brott som begåtts av flera svaranden samt skilda brott som begåtts av olika svaranden i första hand behandlas tillsammans ifall förutsättningarna som nämns i lagrummet finns.

Detta har noterats i Sakari-systemets registreringsanvisningar. Enligt punkt 2.5 ska åklagaren när han förenar brottsärenden beakta detta stadgande så att brottsärendet kommer att utgöra en klar och till omfattningen ändamålsenlig helhet, som i tingsrätten kan avgöras genom ett oavbrutet förfarande vid samma huvudförhandling. I anvisningarna fästs uppmärksamhet vid att brottmål behandlas tillsammans också ur den synvinkeln att ett gemensamt fängelsestraff ska dömas enligt vad som avses i 7 kap. 1 § i strafflagen.

Om förenande av flera brottmålsärenden som bildar en helhet till ett ärende i Sakari har bestämts också i punkt 2.4.1. i anvisningarna gällande utformningen av undersökningsprotokoll till ett ärende. Om inget undersökningspaket har bildats, trots att de av polisen till Sakari insända förundersökningsprotokollen utgör en klar helhet, skall ärendena förenas genast i samband med ankomstregistreringen. Även då svaranden har andra ärenden anhängiga vid åklagarenheten skall protokoll som gäller samma misstänkta person i princip förenas med samma ärende. Enligt punkt 2.4.2 i anvisningarna gällande ärenden som registreras manuellt vid åklagarenheterna förenas också andra protokoll ut-över de i maskinläsbar form med ett redan anhängigt ärende för samma svarande.

Enligt biträdande riksåklagarens anvisning 7.9.2004 dnr 054/32/04 om informationssystemet för polisärenden ska åklagaren efter att han fått den i dåvarande 15 § förundersökningslagen avsedda anmälningen eller förundersökningsprotokollet om ärendet som är under utredning, utreda om svaranden har flera ärenden i förundersökning eller åtalsprövning.

2 Om registrering i olika situationer

På basis av ovanstående anvisningar och bestämmelser ska åklagarenheterna enhetligt iaktta följande registreringsprinciper då ärenden med saksamband registreras i Sakari-systemet.

– Då ett inkommande ärende som på grund av att svaranden har ett annat ärende eller på grund av annat samband, ska förenas med ett ärende som redan är anhängigt hos åklagaren, ska detta ske redan i samband med ankomstregistreringen.

– Ärenden som har ett saksamband kan endast undantagsvis registreras som enskilda ärenden då en särskild anledning förutsätter det. En ändamålsenlig handläggning i domstol av t.ex. en omfattande gärningshelhet kan förutsätta att helheten undantagvis delas upp i två eller flera ärenden som handläggs vid skilda rättegångar. Vederbörande förman med ansvar för fördelning av ärenden beslutar om registrering till skilda ärenden och delning av ärenden.

– Då ärenden med saksamband, som normalt skulle förutsätta att ärendena förenas, men undantagvis registreras till olika ärenden, ska en anteckning göras i anmärknings-fältet om saksambandet och grunden till varför ärendena diarieförs skilt.

– Då inkommande ärenden, som inte har ett saksamband, har registrerats skilt, kan ett senare förenande vara nödvändigt främst då en omständighet, som förutsätter ett förenande, framgår först efter att ärendena redan har registrerats skilt. T.ex. kan ett tredje ärende som inkommit senare ha saksamband som förutsätter förenande med två tidigare inkomna skilda ärenden och då skall alla tre ärenden förenas enligt anvisningarna i Sakari-systemet punkt 2.9.4. Om förenandet beslutar den åklagare till vilken ärendet har delats.

– Då ärenden som registrerats som skilda ärenden, förenats i efterhand ska en anteckning om orsaken till förenandet göras i fältet för anmärkningar för ifrågavarande ärenden.

3 Betydelsen av att bestämmelserna följs och uppföljs

Åklagarväsendets styrning, uppföljning samt resursfördelning till åklagarenheterna grundar sig delvis på information som registrerats i Sakari-systemet om antal inkommande ärenden. Ärendena har olika omfattning och kravnivå, vilket tas i beaktande med jämförelsetal (koefficienter) över vägda arbetsmängder. Jämförelsetalen grundar sig huvudsakligen på ärendets brottsbenämning.

En oenhetlig registrering i Sakari-systemet av ärenden som ska behandlas i ett sammanhang, så att de registreras till ett ärende vid ankomsten eller till skilda ärenden som senare förenas hos åklagaren eller i vissa fall också till skilda ärenden som förenas först i tingsrätten, är tillägnad att försvaga systemets informationsvärde som en rättvis grund för styrning och fördelning av resurser. En ogrundad registrering av ärenden som ska behandlas i ett sammanhag till olika ärenden hos åklagaren kan dessutom påverka aktiviteten att förena ärenden hos förundersökningsmyndigheterna på ett negativt sätt. Åklagarämbetena ska sörja för att inkommande ärenden från och med 1.11.2015 registreras i Sakari-systemet med iakttagande av ovan i punkt 2 nämnda principer.

Riksåklagarämbetet följer upp registreringspraxisen utgående från åklagarämbetenas beslut om förenande av ärenden samt från övrig information som Sakari producerar.

Om det efter 1.11.2015 konstateras att registreringar förekommer som inte grundar sig på denna bestämmelse, tas detta i beaktande vid resursfördelningen som en omständighet som enligt prövning minskar ifrågavarande ämbetes arbetsmängd.

4 Uppföljning och utveckling av anvisningen

Det praktiska arbetet utvisar bäst hurdana följder den här anvisningen medför och hur pass ändamålsenlig den är. För att anvisningen ska kunna vidare utvecklas ber jag dem som tillämpar anvisningen att sända sin respons och sina ändringsförslag till Riksåklagarämbetets ämbetspost (riksaklagaren.aklagare@oikeus.fi).

Riksåklagare Matti Nissinen

Statsåklagare Jukka Rappe

Webbplatsöversikt