Hoppa till innehåll

Nytt förfarande för snabb handläggning av brottmål tas i bruk inom åklagarväsendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 11.1.2018 14.56
Pressmeddelande

Åklagarväsendet organiseras så, att det fungerar som ett enda ämbete från och med 1.9.2018. Som en del av reformen tar åklagarväsendet i bruk en särskild, snabb handläggning av brottmål. Målet med det nya förfarandet är att med små resurser sköta en stor mängd snabbt hanterbara brottmål, genom att centralisera dem till vissa åklagare.

Med åklagarväsendets organisationsreform utvecklas handläggningen av brottmål. I den snabba handläggningen sköter en del av åklagarna centraliserat sådana brottmål, vars avgörande inte kräver nämnvärd juridisk prövning eller andra åtgärder som fördröjer avgörandet. Typiska sådana ärenden är undersökningsledarnas framställningar om begränsning av förundersökning i sedvanliga brottmål, brottmål som lämpar sig för skriftligt förfarande samt andra enkla och klara brottmål.

I den snabba handläggningen av brottmål har åklagarna högst två veckor tid på sig att avgöra ärendet. Åklagarna har uppdraget som huvudsyssla och arbetar med uppdraget en viss period, vanligtvis 1–2 år.

I snabba handläggningen utnyttjas digitala arbetsmetoder och -system. Åklagarna gör tätt samarbete i synnerhet med förundersökningsmyndigheterna och domstolarna.

Huvudmålet är att effektivera verksamheten och förenhetliga beslutspraxisen

Snabba handläggningens målsättning är att

- frigöra andra åklagares arbetstid för skötsel av mer krävande ärenden

- öka på riksnivå enhetligheten och kvaliteten i åklagarnas avgöranden i snabbt hanterbara ärenden, vilket förbättrar medborgarnas likvärdiga behandling och deras rättsskydd

- trygga en rättvisare fördelning av åklagarnas arbetsbörda på riksnivå

Åklagarna väljs och deras antal bestäms i åklagardistrikten. I distrikten avgörs dessutom till vilka verksamhetsställen åklagarna placeras och hur långa deras verksamhetsperioder är. Distrikten svarar även för samarbetet med de lokala myndigheterna.

Åklagarna som sköter snabb handläggning placeras i den nya organisationen till varje åklagardistrikt på Finlands kontinent (Norra-, Östra-, Västra- och Södra Finland). Snabb handläggning verkställs i de blivande åklagardistrikten enligt ovan nämnda linjedragningar. På Åland tas snabba handläggningen i bruk i tillämpliga delar.

Snabb handläggning redan i bruk i norra Finland

Brottmålens snabba handläggning startades från början av år 2018 i åklagarämbetena i Uleåborg och Lappland (blivande Norra Finlands åklagardistrikt). I de övriga distrikten är förfarandet antingen i bruk delvis, eller i startskede. Snabb handläggning påbörjas i sin helhet i samtliga blivande åklagardistrikt senast 1.9.2018.

Riksåklagarämbetet samordnar på riksnivå den snabba handläggningen av brottmål.

Tilläggsinformation: statsåklagare Anssi Hiivala, Riksåklagarämbetet, tel. 029 56 20835,för blivande Norra Finlands åklagardistrikts del häradsåklagare, biträdande chef Ilpo Lehto,åklagarämbetet i Uleåborg, tel. 029 56 28218, e-post: [email protected]