Hoppa till innehåll

Den självständiga åklagarmyndigheten inledde sin verksamhet för 25 år sedan

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.12.2022 9.18
Pressmeddelande

Den självständiga åklagarmyndigheten grundades den 1 december 1997, för 25 år sedan. Dessförinnan hörde uppgiften som landets högsta åklagare till justitiekanslern. Det egentliga åklagararbetet utfördes av stadsfiskalerna och av länsmännen, som ingick i polisförvaltningen.

Det var principiellt problematiskt att polisen verkade som åklagare. Även justitiekanslerns roll som högsta åklagare var problematisk eftersom denne utöver åklagarna också övervakade domstolarna och advokaterna. 

Avsikten med att grunda en självständig åklagarmyndighet var att betona åklagarmyndighetens oavhängighet. Åklagarna började arbeta på heltid och deras oberoende tecknades i grundlagen. Riksåklagaren blev högsta åklagare. Till den förnyade åklagarmyndigheten hörde Riksåklagarämbetet som centralförvaltning och de lokala åklagarämbetena runtom i landet.

Genom organisationsreformen 2019 slogs alla åklagarämbeten och Riksåklagarämbetet samman till ett enda riksomfattande ämbetsverk, som har namnet Åklagarmyndigheten. Samtidigt ändrades häradsåklagartjänsterna till distriktsåklagartjänster, och för de åklagare som var mest specialiserade grundades specialiståklagartjänster.

Åklagarmyndigheten består av riksåklagarens byrå som fungerar som centralförvaltningsenhet och fem åklagardistrikt: Södra Finland, Västra Finland, Norra Finland, Östra Finland och Åland. Åklagarmyndigheten har 30 verksamhetsställen runtom i Finland.

Under de gångna 25 åren har åklagaren blivit en central aktör inom straffprocessen. Åklagaren är som enda myndighet med i alla behandlingsskeden av ett brottmål: förundersökning, åtalsprövning och rättegång. 

Åklagarens arbete innebär självständig och krävande skötsel av straffärenden och är även förknippat med internationella uppgifter. I arbetet finns det möjlighet att specialisera sig inom vissa straffområden som kräver specialkunnande. Åklagarmyndigheten har även ett omfattande utbildningssystem, genom vilket hela myndighetens beredskap att verka i en föränderlig värld förstärks. Digitaliseringen har ändrat åklagarens arbete och även påverkat hur brott utförs.
Ifjol inkom 89 256 ärenden till åklagarna för åtalsprövning, och åklagarna avgjorde 89 001 ärenden. Antalet årsverken inom Åklagarmyndigheten var 559, varav åklagarna stod för 409 årsverken.

Mer information

riksåklagare Ari-Pekka Koivisto, tfn 029 562 0802  
biträdande riksåklagare Jukka Rappe, tfn 029 562 0823