Hoppa till innehåll

Åklagare och polis förbereder sig inför ny lagstiftning genom att igångsätta ett gemensamt projekt

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 10.54
Pressmeddelande

 

De nya förundersöknings-, tvångsmedel- och polislagarna träder ikraft i början av 2014 och ersätter då den nuvarande lagstiftningen på området ifråga. Riksåklagarämbetet och Polisstyrelsen har igångsatt ett gemensamt projekt med avseende på den här lagreformens ikraftträdande. Syftet med projektet är att möjliggöra gemensamma förberedande åtgärder som dessutom är möjligast bra och grundliga.

Lagreformen är ur polisens, de övriga förundersökningsmyndigheternas och åklagarmyndighetens synvinkel synnerligen betydelsefull. Den förutsätter ett brett och effektivt samarbete mellan förundersökningsmyndigheterna och åklagaren. Samtidigt lämnar i stor utsträckning åt myndigheterna att sinsemellan komma överens om förfaringssätt vad gäller den praktiska verksamheten.

- Jag ser här en möjlighet att förnya hela vår samarbetskultur med därtill hörande arbetskutymer. Det är viktigt att komma överens om sätten för samarbete. Det här är ett sätt att förhindrar man dröjsmål i förundersökningen och åtalsprövningen, poängterar riksåklagare Matti Nissinen.

Enligt polischef Mikko Paatero är det fråga om en för hela polisverksamheten ytterst betydelsefull helhetsreform av lagstiftningen.

- Det är viktigt att man förbereder sig för reformen grundligt och i god tid före lagen träder ikraft. Samtidigt planerar vi tillsammans hur straffprocessen i framtiden ska förverkligas på ett effektivt sätt.

I den nya lagstiftningen strävar man till att säkra balansen mellan, å ena sidan, en effektiv brottsbekämpning och, å andra sidan, grund- och människorättigheterna. Detsamma gäller också den framtida tillämpningen av lagarna i polisens, de övriga förundersökningsmyndighe-ternas och åklagarnas dagliga verksamhet.

Även i regeringsprogrammet poängteras betydelsen av samarbetet mellan förundersökningsmyndigheterna och åklagarna för att säkra en fungerande brottmålsprocess.

De nu igångsatta projektet har tre särskilt prioriterade teman: förundersökningssamarbetet, användningen av sekretessbelagda tvångsåtgärder och därtill hörande informationsanskaffning samt personalens inskolning. Projektets organisation består av en styrningsgrupp och tre arbetsgrupper, som skall få sitt arbete färdigt 30.11.2012. Därefter påbörjas skolningen av personalen.

Gränsbevakningen och Tullen inbjudits att medverkar i projektet. Dessutom kommer andra intressentgrupper att höras under projektets gång.

Tilläggsuppgifter:

Statsåklagare Mika Illman, tel. 029 56 20824, polisdirektör Robin Lardot, tel. 07187 81790.