Hoppa till innehåll

Åtal för grovt skattebedrägeri

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.11.2017 15.10
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har beslutat väcka åtal för grovt skattebedrägeri i ett ärende där den misstänkte på eget initiativ har anmält tidigare undanhållna två års kapitalinkomster om ca 140.000 euro till Skatteförvaltningen och betalat de numera påförda ca. 25.000 euros skatterna jämte förseningsränta. Häradsåklagaren i Salpausselkä hade gjort en åtalseftergift i ärendet. Riksåklagarämbetet tog på eget initiativ upp ärendet för ny åtalsprövning.

Biträdande riksåklagaren anser att den skattepliktiges förfarande inte kan häva den verkan som hens förfarande har haft. Den misstänkte har själv berättat att hen har varit i besittning av ifrågavarande placeringskonton t.o.m. i årtionden. Det att uppgifter endast gällande skatteåren 2008 – 2011 tillställdes Skatteförvaltningen och att påförda skatter för skatteåren 2010 och 2011 betalats tar inte bort verkan av gärningen.

Dessutom kräver det särskilda allmänna intresset att åtal väcks, eftersom enbart betalning av påförd skatt och förseningsräntor för undanhållna inkomster inte i åtalsprövningen kan vara en grund som befriar från straffrättsligt ansvar. Betalning och angivande av sig själv kan vara strafflindrande faktorer i domstolen men om det generellt skulle tillämpas vid åtalsprövningen så skulle det försätta de skattepliktiga i en ojämlik ställning och kunde leda till tillämpning av straffrättsligt ansvar på ett icke jämlikt sätt. Alla misstänkta ska behandlas jämlikt i åtalsprövningen oberoende av deras finansiella ställning, också i ekonomiska brottmål.

Biträdande riksåklagarens beslut (ärendenr 358/21/17) kan beställas från Riksåklagarämbetet på adressen vksv(at)oikeus.fi eller tfn 029562 0810.

Tilläggsuppgifter:

Statsåklagare Ritva Sahavirta tfn 029 562 0842Biträdande riksåklagare Jukka Rappe tfn 029 562 0823