Hoppa till innehåll

Anvisning för åklagare om prioritering av uppgifter

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.9.2016 9.29
Pressmeddelande

Riksåklagaren har gett åklagarna en anvisning om prioritering av åklagaruppgifter utifrån deras brådskande ordning. Syftet med den nya anvisningen är att främja enhetligheten i åklagarverksamheten och att förkorta den totala längden på brottmålsrättegångar i brådskande ärenden.

Enligt riksåklagare Matti Nissinen behövs utöver tryggandet av en jämlik behandling av människor också en enhetlig bedömning av brådskande ordning. "Nuförtiden har nästan alla åklagare flera brådskande ärenden under behandling samtidigt. De måste på något sätt inbördes prioriteras. Det är en nödvändig men samtidigt tråkig prioritering, eftersom behandlingen av icke brådskande ärenden oundvikligen fördröjs", säger Nissinen.

I synnerhet behandlingen av omfattande och svåra brottmål inom den behandlingskedja som består av förundersökning, åtalsprövning och rättegångsförhandling kan äventyra parternas rätt att få sitt ärende behandlat utan dröjsmål, på så sätt som avses i grundlagen.

I anvisningen åläggs åklagarna och de chefer som svarar för deras arbetsledning att identifiera brådskande uppgifter i ett så tidigt skede som möjligt och att klart prioritera dem i förhållande till andra uppgifter. Prioritetsgrunder enligt anvisningen är utöver grunder som föreskrivs i lagen dessutom exempelvis risk för att den totala behandlingstiden blir oskäligt lång, åtalsärenden med stor samhällelig betydelse eller ärenden med karaktär av rättsliga prejudikat.

Riksåklagaren konstaterar att med de resurser som åklagarväsendet har är det inte möjligt att behandla alla brottmål lika snabbt. "Vi ska inte göra hafsjobb, domar ska inte avkunnas utan undersökningar och vi ska hålla en tillräckligt hög kvalitet. Vi ska göra allt vad vi förmår med våra nuvarande resurser. Tyvärr har för närvarande 350 ärenden väntat i över ett år på en åklagares avgörande. Det är 350 ärenden för många."

Riksåklagarens allmänna anvisning om åklagaruppgifternas brådskande ordning och prioritet (RÅ:2016:4, dnr 20/31/16) har publicerats på Riksåklagarämbetets webbsajt.

Mer information ger statsåklagare Jukka Rappe tfn 029 562 0823.