RÅ:2007:1 Effektivisering av handläggningen av ekonomiska brott

ALLMÄN ANVISNING TILL ÅKLAGARNA
RÅ:2007:1
Dnr 2/31/07
Given 15.1.2007
Normbas AÅL 3 § 2 mom.
I kraft 15.1.2007

1. Fördelning av ärenden åt åklagare som handhar ekonomiska brott såsom huvudsyssla

Den reform av åklagarorganisationen som träder ikraft 1.4.2007 måste tas i beaktande även när det gäller handläggningen av ekonomiska brottmål. De nya förstorade åklagarämbetena har förbättrade förutsättningar att fungera självständigt. Den nya organisationen ger även åklagarämbetena förbättrade förutsättningar att själva ombesörja specialiseringen i ärenden som gäller ekonomisk brottslighet.

Genom organisationsreformen överförs beslutanderätt och ansvar delvis från centralämbetsverket till den lokala nivån. De åklagare som sköter ekonomiska brottmål såsom huvudsyssla utgör dock en nationell resurs. Det mest ändamålsenliga är att ansvaret för användningen av den här resursen förblir hos Riksåklagarämbetet med beaktande att användningen bör vara enhetlig och täcka hela landets behov. Av dessa orsaker följer Riksåklagarämbetet noggrant med verksamheten och beslutspraxis ifråga.

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan åklagarämbetena angående frågan om handläggningsorten för ett visst ekonomiskt brottmålsärende eller frågan om hurdana åklagarresurser som bör tilldelas ett sådant ärende, kan hänskjutas till Riksåklagarämbetet för avgörande. Riksåklagarämbetet kan även annars ta till sitt avgörande frågor som gäller fördelningen av arbete till åklagare som handlägger ekonomiska brott såsom huvudsyssla.

I dagens läge sköter Riksåklagarämbetet fördelningen av sådana krävande ekonomiska brottmålsärenden som undersökts av den enhet som förbehandlar fall av ekonomiska brott och som underlyder polisen i Södra-Finlands län. När organisationsreformen träder ikraft 1.4.2007 överförs den här uppgiften till åklagarämbetena i Helsingfors, Västra-Nyland, Östra-Nyland och Egentliga Tavastland.

Vid bestämmande av arbetsuppgifterna för cheferna och biträdande cheferna vid dessa enheter måste man således ta i beaktande även uppgiften att fördela ärenden till åklagarna som handlägger ekonomiska brottmål och den arbetsledning som gäller dessa. Det sagda innebär att hithörande ansvarspersoner bör besitta goda insikter i krävande ekonomiska brottmålsärenden.

2. Den uppföljning som sköts av Riksåklagarämbetet

De åklagare som handlägger ekonomiska brottmålsärenden såsom huvudsyssla utgör en resurs som måste allokeras riktigt med beaktande av de nationella behoven. Detta kräver en fortlöpande uppföljning. I praktiken kommer man aldrig att kunna placera de till antalet begränsade åklagartjänsterna med specialisering i ekonomisk brottslighet så att resursfördelningen skulle vara fullständigt enhetlig. Dessutom kan förändringar i ärendemängderna föranleda temporära eller längre varande åtgärder för utjämning av arbetsmängden eller förflyttningar av ärenden.

Till följd av dessa orsaker skall de åklagare som handhar ekonomiska brottmål såsom huvudsyssla fr.o.m. början av år 2007 tillställa Riksåklagarämbetet för varje halvår a) en rapport över verksamheten under det senast gångna halvåret och samtidigt b) en plan för verksamheten under det halvår som inleds.

Uppgifterna i fråga inlämnas med ett standardformulär. Som tillägg till den uppföljning som sker med hjälp av den s.k. arska- databasen behövs uppgifter i första hand om arten av de ärenden som är föremål för åtalsprövning och om kommande sessionsdagar. Uppgifter om sessionsdagar skall även anmälas ifråga om det halvår som avslutats på basis av en manuell uppföljning, eftersom det för närvarande inte är möjligt att erhålla sådana uppgifter ur databasen som är korrekt allokerade till bestämda tidsperioder.

Vid sidan om den uppföljning som baseras på ovan nämnda halvårsrapporter och på uppgifter som erhålls ur nämnda databas, utför Riksåklagarämbetet även annan uppföljning. Åtminstone vart annat år utförs därtill en granskning av den här berörda verksamheten.

3. Bedömning av enskilda åklagares prestationer

Det faktum att de åklagare som handhar ekonomiska brottmål såsom huvudsyssla utför uppgifter av nationell karaktär, fordrar att dessa åklagare bedöms som en grupp när det gäller den till lönesystemet hörande prestationsnivåbedömningen. Vars och ens prestationsnivå skall således bedömas i förhållande till de andra åklagarna som handhar ekonomiska brottmål såsom huvudsyssla.

Bedömningen sker både lokalt och på nationell nivå enligt följande kriterier:

beträffande de allmänna linjefrågorna anordnas vid Riksåklagarämbetet under biträdande riksåklagarens ledning ett möte som hålls före enskilda åklagare bedöms på lokalnivån;

bedömningen utförs av åklagarämbetets chef eller biträdande chef beroende på vad som bestämts i arbetsordningen för åklagarämbetet ifråga;

bedömningens resultat meddelas till Riksåklagarämbetet; efter detta är det vid behov möjligt att återgå till de allmänna linjefrågorna, antingen i fråga om ett visst ämbetsverk eller på nationell nivå;

bedömningen av åklagare som handhar ekonomiska brottmål såsom huvudsyssla, liksom bedömningen av övriga åklagare, fastställs av biträdande riksåklagaren.

4. Åklagare som handhar ekonomiska brottmål såsom deltidssyssla

Den verksamhet som utförs av åklagare som handhar ekonomiska brottmål såsom deltidssyssla fortsätter och effektiviseras under kommande år. För den här verksamheten krävs alltmer systematiserade former, eftersom bl.a. den omständigheten att hithörande åklagare sköter ekonomiska brottmål som en del av sina arbetsuppgifter utgör en faktor som kan påverka lönen för ifrågavarande åklagare.

Den huvudsakliga omorganiseringen av den här verksamheten kommer att verkställas i de nya åklagarämbetena under loppet av år 2007. Framställningar om hur den här verksamheten skall ordnas, skall av de respektive ämbetena göras senast inför de resultatförhandlingar som hålls under hösten 2007.

När den här verksamheten omorganiseras i de nya åklagarämbetena är man inte bundna av den förverkligade försöksverksamheten med mentorer. Den verksamhet som anknyter till mentorerna och erfarenheter som erhållits som en följd av den här försöksverksamheten kan ändå utnyttjas vid planering av kommande verksamheten och när densamma förverkligas. Den arbetsgrupp som har dryftat användningen av medel som avsetts för effektivisering av handläggningen av ekonomiska brottmål under år 2007, har gjort en bedömning av behovet av åklagare som handhar ekonomiska brottmål såsom deltidssyssla. Det betänkande som arbetsgruppen avgivit kan likaså utnyttjas i beredningsarbetet.

Webbplatsöversikt