Hoppa till innehåll

Åtal väcks mot förmännen till de soldater som tagit emot mutor i Afganistan

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 15.06
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Jukka Rappes beslut 1.4.2008 dnr SO07/23:

En överste som verkat som kommendör för Finlands fredsbevarande trupper i Afghanistan och en major som verkat som chef för truppavdelningen i Kabul har åtalats för tjänstgöringsbrott. Översten och majoren misstänks ha försummat att ingripa i sina underordnades missbruk och se till att förundersökning utförs.

Helsingfors hovrätt dömde två soldater för grovt tagande av muta i Afghanistan under åren 2004 - 2006. Deras förmäns förfarande granskades i en förundersökning som utfördes av Huvudstabens undersökningsavdelning.

Undersökningen startades, då det i samband med förundersökningen av mutärendet kom fram misstankar om att två av de fredsbevarande truppernas kommendörer och två av Kabulavdelningens chefer skulle ha brutit mot soldatförmannens skyldigheter att ingripa i sina underordnades missbruk och att ta hand om förundersökningen.

Avdelningscheferna misstänktes dessutom för att ha gjort sig skyldiga till osann utsaga vid myndighetsförfarande i vittnesförhör i mutärendet genom att hemlighålla information gällande missbruk.

Statsåklagaren ansåg i sitt åtalsprövningsbeslut att de avdelningschefer som inte gav information inte har gjort sig skyldiga till brott eftersom givandet av information kunde ha riskerat dem åtal.

Den ene av kommendörerna frigavs från brottsmisstankar i åtalsprövningen, eftersom det framgick att han ändå i någon mån hade medverkat till att förundersökningen av mutärendet slutligen påbörjades i augusti 2006. Den ene avdelningschefen som misstänktes för att ha försummat att ingripa i sina underordnades missbruk åtalades inte, eftersom hans förman, den nu åtalade kommendören, misstänks ha varit lika medveten om missbruket.

De åtalade, översten och majoren, har båda i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Ärendet behandlas i Helsingfors hovrätt som första rättsinstans på grund av svarandenas höga militära grad.

Stämningsansökan och därtill hörande handlingar blir officiella efter det att ärendet har tagits upp till behandling i hovrätten.

Åtalseftergifterna nr 08/07 - 08/09 kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 010 3620 810.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Jukka Rappe, tel. 010 3620 823