Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren väckte inte åtal mot ledningen i Penningautomatföreningen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 10.44
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har 1.11.2011 (åtalseftergifter nr 11/57 - 11/64, ärendenr R 11/561) beslutat att inte väcka åtal i ett ärende där Penningautomatföreningens (PAF) tidigare styrelseordförande och sju styrelsemedlemmar var misstänkta för missbruk av förtroendeställning.

I förundersökningen har man utrett om PAF:s ordförande och styrelsemedlemmar såsom representanter för PAF, har gjort anskaffningar så att PAF:s medel skulle ha använts i strid med det syfte som stadgas i lagen och därigenom vållat PAF skada. Personerna ifråga har gjort anskaffningar hos politiska partier eller dem närstående politiska grupper. I förundersökningen har man utrett anskaffningar under tiden 1.1.2000 - 22.10.2009. Brottsmisstanken och åtalsprövningen gäller anskaffningar som är gjorda 1.11.2006 eller därefter.

Ledningen för PAF har gjort beslut om anskaffningar från politiska partier eller dem närstående grupper sammanlagt 41 gånger. Det sammanlagda värdet för dessa anskaffningar är 41 967,93 euro. Av anskaffningarna anknyter 20 på sammanlagt 26 428,73 euro till tidningsannonser, 19 på sammanlagt 14 407,20 euro till skolnings- och seminariekostnader och två anskaffningar på sammanlagt 1132 euro till hotellkostnader och en bemärkelsedags-gåva. I annonserna har det huvudsakligen varit fråga om s.k. understödsannonser.

Biträdande riksåklagaren anser att det direkta syftet med annonseringen i tidningar och deltagandet i seminarier inte har varit stödjande av parti- eller annan politisk verksamhet. I relation till PAF:s årliga annonseringsbudget och årliga utomstående utbildningskostnader kan annonseringen och seminariekostnaderna som ledningen godkänt anses vara ringa. Fakturorna gällande dem har också granskats, godkänts, konterats och arkiverats vederbörligen. Det är inte påvisat att förfarandet skulle ha vållat PAF skada, eftersom man med hjälp av understödsannonserna har fått mediasynlighet. Då man övervägt deltagandet i seminarierna har man tagit i beaktande hur intressant och nyttigt innehållet är, dessutom har deltagandet varit en motiverad del av kontakten med expert- samt intressentgrupper och beslutsfattare.

För den tidigare styrelseordförandens del ansåg man att det fanns sannolika skäl att misstänka honom för missbruk av förtroendeställning då han ställde en faktura för sin hotellinkvartering vid ett partimöte till PAF för betalning. Biträdande riksåklagaren har på konkurrensgrund beslutat att inte väcka åtal, eftersom den misstänkte är delaktig i en anhängig straffprocess som anknyter till samma ärendehelhet. I samband med den förverkligas det straffrättsliga ansvaret. Det eventuella straff som döms för den nu behandlade gärningen skulle inte ha väsentlig inverkan på det gemensamma fängelsestraffets längd.

Åtal väcktes inte för den verkställande direktör som hade godkänt fakturan, eftersom han före godkännandet av fakturan hade försökt utreda dess vederbörlighet. Det fanns inte sannolika skäl för att den misstänkte skulle vara skyldig till brottet.

Gällande de sex övriga brottsmisstänkta ansåg biträdande riksåklagaren att deras förfarande inte varit brottsligt.

Åtalseftergifterna som hör till ärendehelheten (8 st, nr11/57 - 11/64) kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, tel 010 362 0810.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Jorma Kalske (tel. 010 3620802) statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen (tel. 010 3620822