Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagarens pressmeddelande om det avgörande som Advokatförbundets tillsynsnämnd gett gällande klagomål om arvoden

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 15.04
Pressmeddelande

 

Med anledning av det avgörande som Advokatförbundets tillsynsnämnd gett gällande klagomål om arvoden som riktats mot vissa advokater, konstaterar biträdande riksåklagaren följande:

Beslut om beloppet av rättegångskostnader i brottmål hör till domstolen liksom även det att ansvaret för att en rättvis rättegång förverkligas i sista hand hör till domstolen.

Åklagarväsendet har önskat få Advokatförundets ställningstagande med anledning av de i klagomålen beskrivna orsaker som gäller utvecklingen av rättegångskostnadernas explosiva tillväxt i vissa typer av brottmål d.v.s. värdepappersmarknadsbrott och som åklagarväsendet anser vara synnerligen problematisk.

Advokatförbundets tillsynsnämnd betonar i sitt avgörande betydelsen av tillräcklig specificering av fakturorna vilket man också i klagomålen hade velat framföra. Klagomålen ledde till en varning och till två anmärkningar.

Advokaterna hade enligt tillsynsnämnden inte agerat mot god advokatsed vid faktureringen av arvodesbeloppen.Enligt 9 kap. 1 a § i lagen om rättegång i brottmål " Om ett åtal eller något annat yrkande som har framförts av åklagaren förkastas, avvisas eller avskrivs, är staten skyldig att på yrkande av svaranden ersätta dennes rättegångskostnader till ett skäligt belopp. " I klagomålen ville man uttryckligen fästa uppmärksamhet vid skälig ersättning av rättegångskostnaderna. Domstolarna hade i vissa fall inte godkänt en ansenlig del av de yrkade fakturorna, vilket tydde på att faktureringen inte har varit skälig.

Tillsynsnämnden har inte särskilt tagit ställning till förhållandet mellan skälig fakturering och god advokatsed annat än genom att hänvisa till det att advokaternas huvudmän hade godkänt fakturorna.

Åklagarväsendet kommer även i fortsättningen i sin egen verksamhet att bl.a. genom skolning understryka åklagarnas ansvar att delta också i processen gällande rättegångskostnaderna såsom en myndighet som bevakar det allmänna intresset i rättegången. Åklagaren bör vid behov bestrida rättegångskostnader som riktas mot staten och motivera sin åsikt gällande yrkandets oskälighet, eftersom tillsynsnämnden anser att god advokatsed inte ställer några gränser i det här fallet. Enligt god advokatsed bestämmer uppdragsförhållandet mellan advokaten och hans kund villkoren och debiteringssgrunderna.

I extremfall kan detta leda till att rättegången förlängs då man efter att ha behandlat ärendet övergår till att dryfta arvodesdebiteringens skälighet.