Hoppa till innehåll

Åtal väckt i ärendet som rör Europadomstolens fällande dom

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 23.10.2020 13.16 | Publicerad på svenska 23.10.2020 kl. 13.19
Pressmeddelande

Statsåklagaren har väckt åtal för grovt bedrägeri och grov förfalskning i ett ärende som anknyter till den fällande dom mot Finland som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade 14.11.2019.

Åtal har väckts mot en kvinna som är född 1996 och en man som är född 1984.

I sin dom ansåg Europadomstolen att Finland bröt mot den europeiska människorättskonventionen när en asylsökande avvisades till Irak i december 2017 och påstods ha blivit dödad kort efter sin ankomst. Samtidigt ålades Finland att betala ersättning till kvinnan som hade lämnat in klagomålet som gäller mänskliga rättigheter.

De åtal som nu väckts gäller grovt bedrägeri och grov förfalskning. De som åtalas är kvinnan som överklagade till Europadomstolen och en person som hör till hennes närmaste krets. Enligt åtalen hade Europadomstolen fått felaktiga uppgifter om asylsökandens död och de skriftliga bevisen i ärendet hade varit förfalskade.

Dessutom har åtal väckts mot samma personer för grov förfalskning gällande användning av samma förfalskade dokument som bevis i Helsingfors förvaltningsdomstol under åren 2017–2019. I förundersökningen utreddes användandet av de falska dokumenten i förvaltningsdomstolen utöver förfalskning också som grovt bedrägeri, men åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eftersom det i förvaltningsdomstolsprocessen inte var fråga om strävan efter ekonomisk vinning, vilket enligt lagen är ett rekvisit för bedrägeri.

Dessutom har åtal väckts mot kvinnan för osann utsaga vid myndighetsförfarande. Åtalet gäller misstänkt lämnande av falska uppgifter i ett förhör med den asylsökande år 2015.

Kvinnan har delvis erkänt de misstänkta gärningarna i förundersökningen. Mannen har bestridit att han gjort sig skyldig till brott i ärendet.

Stämningsansökan i ärendet har lämnats in till Helsingfors tingsrätt (åklagarens diarienummer R 20/777, Helsingfors tingsrätts diarienummer R 20/8484). Huvudförhandlingen i ärendet förrättas vid en tidpunkt som bestäms av tingsrätten.

Stämningsansökningarna och andra rättegångshandlingar blir offentliga först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Besluten om åtalseftergift (20/16 och 20/17) kan beställas från riksåklagarens byrå på riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0810. Eftersom också åtal väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Sampsa Hakala från riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0886.