Hoppa till innehåll

Åtal för mut- och företagsspioneri i Patrias pansarvagnsaffär med Slovenien

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 11.12
Pressmeddelande

 

Brottsmisstankarna i samband med pansarvagnsaffären, som Patria Vehicles Oy gjorde med den slovenska staten år 2006 har lett till åtalsåtgärder förutom i Slovenien och Österrike också i Finland. Patria Vehicles Oy hörde till koncernen Patria Oyj.

I Finland har statsåklagare Jukka Rappe och Birkalands häradsåklagare Timo Kokkomäki beslutat väcka följande åtal mot sex personer misstänkta för brott:

- För misstänkt grovt givande av muta under åren 2005 - 2007 åtalas fem personer som varit i Patriakoncernens tjänst. Bland dem finns de dåvarande verkställande direktörerna för Patria Oyj och Patria Vehicles Oy samt försäljningschefen som hade ansvarat för Slovenienaffären.

- Verkställande direktören för Patria Vehicles Oy och den för Slovenien-affären ansvariga försäljningschefen samt två övriga personer som varit i koncernens tjänst åtalas dessutom för företagsspioneri.

- Dessutom yrkar åklagarna på att bolaget som ändrat sitt namn från Patria Vehicles Oy till Patria Land Services Oy döms för ovan nämnda brott till samfundsbot.

De personer som åtalas för att ha givit mutor misstänks för att via olika mellanhänder ha deltagit i att lova eller ge mutor i form av arvoden i samband med pansarvagnsaffären. Mutor misstänks ha utlovats eller givits för slovenska tjänstemäns och militärers, såsom premiärministerns och biträdande chefens vid allmänna staben, verksamhet i sina tjänsteförhållanden, eftersom de har haft möjlighet att påverka pansarvagnarnas anskaffningsprocedur.

En ansenlig del av konsult- och andra arvoden misstänks att ha varit avsedd som mutor. Arvoden misstänks ha utlovats sammanlagt åtminstone 10 % av pansarvagnsaffärens köpepris på över 160 miljoner euro.

Av arvodena hann man endast betala en del till Patria Vehicles Oy:s konsult som verkade i Österrike. Konsultens försök att överföra medlen vidare kom fram under övervakning av penningtvätt och ledde till attförundersökning inleddes. Konsulten åtalas för mutbrott i Österrike vid en pågående rättegång där det också yrkas på att hans arvode döms att förverkas.

Åtalet för företagsspioneri gäller misstanken om att representanter för

Patriakoncernen orättmätigt skulle ha skaffat information om Patrias österrikiska konkurrentföretags affärshemligheter.

Förundersökningen gällande brottsmisstankar i samband med pansarvagnsaffären har verkställts av en gemensam utredningsgrupp som består av förundersökningsmyndigheter från Finland, Slovenien och Österrike (lagen om gemensamma utredningsgrupper 30.12.2002/1313).

För att undvika dubbla åtal har samarbetsländernas åklagarmyndigheter kommit överens om att dela åklagaruppgifterna mellan finländska, slovenska och österrikiska åklagare (rådets rambeslut om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 2009/948/RIF och den sedermera antagna nationella lagen 15.6.2012/295, som baserar sig på nämnda rambeslut).

Åklagare i Österrike och Slovenien har redan tidigare väckt åtal i de ärendedelar, som gäller österrikiska och slovenska misstänkta personer.

Stämningsansökan, som gäller rättegången i Finland, har lämnats till tingsrätten i Egentliga Tavastland, där ärendet i sinom tid kommer till handläggning (R 12/1507).

Alla åtalade har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar blir offentliga när ärendet har varit uppe i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annorlunda. Parterna har framställt en sekretessbegäran, som bl.a. gäller frågor som de anser är affärshemligheter. Denna begäran tillställs tingsrätten i samband med rättshandlingarna. Åklagarna ger, förutom dethär pressmeddelandet, inte ut information till offentligheten gällande rättegångshandlingarnas innehåll, förrän tingsrätten har gjort beslut om sekretessbegäran.

Förutom att väcka åtal har åklagarna i brist på bevis gjort sju beslut om att inte väcka åtal (R 12/961, åtalseftergifterna nr 12/38 - 12/44). Besluten om åtalseftergifter är offentliga och går att beställa från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 029 56 20810.

En annan misstanke om mutbrott i samband med Patria Vehicles Oy:s pansarvagnsaffärer och som hör till en pansarvagnsaffär mellan företaget och den kroatiska staten, är fortfarande i förundersökning. Förundersökningsmyndigheterna i Finland, Österrike och Kroatien utreder ärendet i samarbete. I Finland ansvarar centralkriminalpolisen om informationen i ärendet tills förundersökningen har avslutats.