Hoppa till innehåll

Åklagarmyndigheten börjar sin verksamhet som ett ämbetsverk den 1 oktober

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.9.2019 10.00
Pressmeddelande

Åklagarmyndighetens organisation reformeras 1.10.2019 när den nya lagen om Åklagarmyndigheten träder i kraft. Riksåklagarämbetet och de 11 regionala åklagarämbetena blir ett ämbetsverk med namnet Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten bildas av riksåklagarens byrå, som fungerar som centralförvaltningsenhet, och fem åklagardistrikt, dvs. Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland, Norra Finland och Åland.

Riksåklagarens byrå ansvarar för Åklagarmyndighetens verksamhetsförutsättningar, fungerar som riksåklagarens stab och sköter de uppgifter som hör till centralförvaltningsenheten. Åklagardistrikten ansvarar för den operativa åklagarverksamheten. Åklagarmyndigheten leds av riksåklagaren. Riksåklagaren är fortfarande den högsta åklagaren och chef för åklagarna. Biträdande riksåklagaren bistår riksåklagaren och är riksåklagarens ställföreträdare, liksom tidigare. Biträdande riksåklagare är Jukka Rappe.

Riksåklagare Raija Toiviainen har utnämnt ledande och biträdande distriktsåklagare för åklagardistrikten. Ledande distriktsåklagare för Södra Finlands åklagardistrikt är Harri Lindberg, för Västra Finland Hannele Selin-Hakala, för Östra Finland Tom Söderlund och för Norra Finland Ilpo Virtanen. Ledande landskapsåklagare för Ålands åklagardistrikt är Henrik Lindeman, som sköter uppgiften som ställföreträdare för tjänstens ordinarie innehavare Roger Eriksson.

Organisationsreformen medför inga konsekvenser för personalen eller antalet verksamhetsställen.

Syftet är att förbättra medborgarnas rättssäkerhet

Ett centralt syfte med reformen är att utveckla åklagarverksamhetens kvalitet.

– Genom att bli ett ämbetsverk strävar Åklagarmyndigheten efter att garantera medborgarna en allt bättre rättssäkerhet. Ett viktigt mål för reformen är att harmonisera åklagarnas avgöranden så att medborgarna bemöts allt mer jämlikt, säger riksåklagare Raija Toiviainen.

– Reformen är nödvändig för att vi med våra befintliga resurser ska kunna se till att brott straffas på ett effektivt, kompetent och resultatbringande sätt. Vi måste kunna sköta våra grundläggande uppgifter även om våra resurser inte har ökat lika mycket som arbetsmängden och antalet krävande brottmål.

Ett ämbetsverk möjliggör en smidig resursanvändning. Om det uppstår köer i ett åklagardistrikt kan ett annat distrikt sköta en del av dess brottmål.

Vår verksamhet effektiviseras

Åklagarmyndigheten inför ett nytt specialiståklagarsystem, där specialiståklagare sköter åklagaruppgifter inom sina specialiseringsområden i särskilt krävande mål på ett riksomfattande plan. Med det säkerställer vi att de mest krävande brottmålen sköts så högklassigt och effektivt som möjligt.

Brottmål som kan handläggas snabbt har centraliserats till åklagare som sköter dem på heltid. Därigenom förbättrar vi åklagaravgörandenas enhetlighet. Reformen satsar också på åklagarnas specialiseringsmöjligheter, lednings- och utbildningssystem samt enhetliga rutiner.

Nya bestämmelser

I och med den nya lagen ändras tjänstebeteckningen för häradsåklagare till distriktsåklagare. Specialåklagare är en ny tjänstebeteckning. På Åland bevaras tjänstebeteckningarna ledande landskapsåklagare och landskapsåklagare.

Lagen föreskriver dessutom om åklagarens uppgifter, behörighet och rätt till information, jävighet, beredskap och verksamhet som ombud. Den nuvarande lagen om åklagarväsendet upphävs i samband med reformen.

Lag om Åklagarmyndigheten (32/2019)
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten (798/2019)

Förnyad webbplats

Även Åklagarmyndighetens webbplats förnyas. Den förnyade webbplatsen offentliggörs 1.10 på syyttajalaitos.fi. Den svenskspråkiga webbplatsens adress är aklagarmyndigheten.fi. I och med reformen sammanslås åklagarväsendets nuvarande webbplatser vksv.fi och oikeus.fi/syyttaja/ till en webbplats.

Innehållet på webbplatsen har redigerats och strukturerats enligt användarnas behov. Syftet med reformen var att skapa en webbplats som är lätt använda – även med mobila enheter. Eftersom webbplatsens publiceringssystem byts fungerar de gamla länkarna inte längre.

Information om organisationsreformen

Mer information:
riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802

Åklagarmyndighetens kontaktinformation fr.o.m. 1.10.2019

Riksåklagarens byrå

Adress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Tfn: 029 562 0800 (växel)
Fax: 029 562 0888
E-post: [email protected]

Södra Finlands åklagardistrikt

Adress: Porkalagatan 13, 00180 Helsingfors
Tfn: 029 562 2100 (växel)
Fax: 029 562 2203
E-post: [email protected]

Västra Finlands åklagardistrikt

Adress: Kelloportinkatu 5 A, 2 B vån., 33100 Tammerfors
Tfn: 029 562 4600 (växel)
Fax: 029 562 4624
E-post: [email protected]

Östra Finlands åklagardistrikt

Adress: Askonkatu 9, 15100 Lahtis
Tfn: 029 562 4000 (växel)
Fax: 029 562 3414
E-post: [email protected]

Norra Finlands åklagardistrikt

Adress: Kiviharjunlenkki 1 B, 2 vån., 90220 Uleåborg
Tfn: 029 562 9000 (växel)
Fax: 029 562 9001
E-post: [email protected]

Ålands åklagardistrikt

Adress: Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Tfn: 029 562 6900 (växel)
Fax: 029 562 6911
E-post: [email protected]