Hoppa till innehåll

Åtal har väcks för smuggling, grovt skattebedrägeri och grovt dopningsbrott på Åland

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.4.2020 15.59
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal mot ett på Åland registrerat bolag samt mot sex personer som haft olika ansvarspositioner i bolaget. Ärendet har utretts av tullen och gäller samma händelser som tullen gav pressmeddelande om 14.11.2019. Åtalet gäller händelser under i huvudsak åren 2016–2017 och rubriceringarna är smuggling, grovt skattebedrägeri och grovt dopningsbrott. Sekundära rubriker är läkemedelsbrott och grovt tullredovisningsbrott. För fem personers del har åklagarna gjort åtalseftergifter gällande de misstänkta brotten.

Enligt åtalet har de åtalade för ett på Åland baserat bolags räkning olovligen importerat läkemedel och dopningsmedel utan behöriga tillstånd och deklarerat dem till fri omsättning i EU. Därefter har produkterna distribuerats till bland annat konsumenter i EU. Misstankarna gäller även import av kosttillskott och foderprodukter utan att göra lagstadgade anmälningar om importen till övervakande myndigheter. Enligt åtalet har importen och exporten i strid med gällande regler möjliggjorts genom att bolaget vid förtullningarna gett felaktiga uppgifter om varornas beskaffenhet till tullen. De felaktiga uppgifterna har även lett till felaktiga tullavgifter och för låg mervärdesskatt vid import.

Alla svaranden bestrider brott.

Utöver ovanstående brottsmisstankar gällde förundersökningen även misstankar om grovt tullredovisningsbrott.

Till denna del pågår åtalsprövningen ännu. Åklagarna informerar skilt då åtalsprövningen till denna del är avslutad.

Stämningsansökan har tillställts Ålands tingsrätt 20.4.2020 (Västra Finlands åklagardistrikts ärendenummer R 19/15653, tingsrättens ärendenummer R 20/74). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet har behandlats i tingsrätten om tingsrätten inte beslutar något annat.

Åtalseftergifterna med numren 20/3200-20/3203 och 20/3225 kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt ([email protected]).

I detta skede av ärendets handläggning har åklagarna inget ytterligare att informera.

Specialiståklagare Anette Enbacka, Västra Finlands åklagardistrikt, tel. 029 562 6828

Landskapsåklagare Peter Rikberg, Ålands åklagardistrikt, tel. 029 562 6907