Hoppa till innehåll

Åklagaren söker besvärstillstånd hos högsta domstolen till vissa delar i narkotikaärendet mot Jari Aarnio

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 23.8.2019 12.00
Pressmeddelande

Helsingfors hovrätt meddelade 27.6.2019 sin dom i narkotikaärendet, där som åtalad var bl.a. Jari Aarnio, tidigare chef för narkotikaavdelning vid polisinrättning i Helsingfors.

Enligt hovrättens dom har en polisman, som arbetat som underordnad till Aarnio, gjort sig skyldig till fem uppsåtliga brott mot tjänsteplikt och till brott mot tjänstehemlighet.

Ett gemensamt bötesstraff har ansetts vara ett tillräckligt straff för polismannen i och med att han handlat i enlighet med sin förmans instruktioner. I de grövre fallen hade tingsrätten vilseletts att ogrundat bevilja tillstånd åt polisen för teletvångsmedel. Men, då de telefoner som var objekt för tvångsmedlen, användes av de personer som själv gjorde sig skyldiga till gärningen, hade ingen utomstående orsakats skada. På basis av dessa mildrande omständigheter ansåg hovrätten att polismannen inte var uppenbart olämplig att sköta sitt uppdrag och förkastade åklagarens yrkande på avsättning.

Åklagaren söker besvärstillstånd hos högsta domstolen för omprövning av denna del av hovrättens dom. I besväret till högsta domstolen yrkar åklagaren att bötesstraffet som dömts polismannen skall skärpas till ett fängelsestraff. Ytterligare yrkar åklagaren på avsättning.

Till den del som hovrätten anser att vad som bevisligen skett i ärendet söker åklagaren inte ändring till någon del.

Tilläggsinformation: statsåklagare Mikko Männikkö, tfn. 0295 620 896.