Hoppa till innehåll

Pressmeddelande från Helsingfors åklagarämbete: Åtal väcks inte i fallet om Camp Lion -militärbasens utbyggningsentreprenad i Erbil, Irak

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.8.2019 12.00 | Publicerad på svenska 23.8.2019 kl. 13.31
Pressmeddelande

Misstänkta för brott i fallet var två arbetstagare vid Försvarsmaktens logistikverk och en person som verkat som den finska avdelningens transportofficer. Logistikverkets arbetstagare misstänktes för brott mot tjänsteplikt och transportofficeren för tjänstgöringsbrott samt mutförseelse. Centralkriminalpolisen gjorde förundersökningen i fallet.

Försvarsmaktens finska avdelning i Irak har sedan 2015 varit belägen i Erbil, Irak. Brottsmisstankarna gällde upphandlingar för basens utbyggningsentreprenad. Handelsavdelningen inom försvarsmaktens logistikverk hade hand om basens utbyggningsentreprenad från och med 6.5.2016 och fattade beslut angående upphandlingarna under sommaren 2016. Transportofficeren var kontaktperson i ärendet.

I fallet var det i synnerhet fråga om huruvida man iakttagit lagstiftningen och försvarsmaktens bestämmelser angående upphandlingar, samt huruvida man hade försökt styra upphandlingarna åt ett irakiskt företag och mottagit mutor från företaget i fråga.

Enligt åklagarna fanns det inte sannolika skäl till stöd för de misstänktas skuld. Logistikverkets arbetstagare hade inte uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot sin tjänsteplikt som enligt bestämmelser och föreskrifter ska iakttas i tjänsteutövning, åtminstone inte så att gärningen som helhet inte skulle ha varit ringa med hänsyn till dess menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den.

Transportofficeren hade inte brutit eller underlåtit att fullgöra en skyldighet som hör till tjänstgöringen eller brutit mot eller underlåtit att iaktta en genom reglemente eller på något annat sätt utfärdad bestämmelse som gäller tjänstgöring eller militär ordning. Transportofficeren hade inte heller tagit emot en gåva eller någon annan förmån så att förfarandet skulle ha varit ägnat att minska förtroendet för tjänsteutövningens opartiskhet.

Besluten om åtalseftergift (diarienr. 19/1881, 19/1883 och 19/1884) kan beställas från åklagarämbetet i Helsingfors, tfn 029 56 22100. Ärendet har avgjorts av häradsåklagarna Mikko Larkia och Sami Aterma.

Ytterligare information: häradsåklagare Mikko Larkia, åklagarämbetet i Helsingfors, tfn 029 562 2305