Hoppa till innehåll

Skottdramat i Ikalis

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 10.18
Pressmeddelande

 

På uppdrag av biträdande riksåklagare Jorma Kalske har man utrett om det finns orsak att misstänka en polisman för brott då han hade beslutat att ge tillbaka skjutvapen som temporärt tagits i polisens förvar till en person som hade hotat att bruka våld mot sin maka och som sedermera dödade sin hustru, minderåriga son och sig själv med skjutvapen.

Med anledning av utredningen har det inte framkommit grunder enligt vilka det skulle finnas orsak att misstänka att ifrågavarande överkonstapel skulle ha begått brott, då han inom ramen för sin prövningsrätt hade gett tillbaka vapnen till tillståndshavaren. Överkonstapeln hade gett ifrågavarande tillståndshavare en skriftlig varning som grundade sig på 69 § lagen om skjutvapen.

Biträdande riksåklagaren lät också utreda ett beslut av häradsåklagaren vid Birkalands åklagarämbete. Beslutet gällde lindrig misshandel och olaga hot. Åklagaren hade beslutat att avstå från åtgärder på den grunden att han inte mera hade åtalsrätt efter det att målsägande hade återtagit sitt straffyrkande. Det var fråga om ett förfarande som skett inom familjen och åklagaren hade bedömt det som lindrig misshandel vilken enligt lagändring 1.2.2011 i 21 kapitlet 16 § strafflagen lyder under allmänt åtal. Åklagaren hade också avgjort ärendet utan att uppgöra en skild åtalseftergift.

Biträdande riksåklagaren fäste häradsåklagarens uppmärksamhet vid en tjänstemans plikt att med tillräcklig noggrannhet följa med förändringar i lagstiftningen och ta dem i beaktande i sin egen verksamhet. Dessutom delgav biträdande riksåklagaren häradsåklagaren sin uppfattning att inte riksåklagarens allmänna anvisningar om hur en åtalseftergift uppgöres och dess innehåll hade efterföljts vid handläggningen av ärendet.

Eftersom personen som misstänks för brottet är död, är en ny åtals-prövning i ärendet inte mera möjlig.

Beslut om polisens förfarande har gjorts 27.5.2011, undersökningsanmälan 8420/S/4932/11 nr 11/225. Beslut dnr 51/45/11 om åklagarens förfarande har gjorts 30.5.2011. Besluten kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 010 3620810.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagare Jorma Kalske t. 010 3620802 och statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen t. 010 3620822 samt häradsåklagare Heli Haapalehto (om polisens förfarande) t. 010 3620828.