Hoppa till innehåll

Inget åtal väcks gällande händelserna i vakthundsskolningen i Lovisa

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.2.2024 13.20 | Publicerad på svenska 22.2.2024 kl. 11.13
Pressmeddelande

Åklagaren har fattat ett beslut om åtalseftergift gällande händelserna i vakthundsskolningen som ägde rum i Lovisa 9–10.3.2019.

I fråga om en misstänkt person ansågs det att rekvisitet för djurskyddsbrott inte uppfyllts, eftersom det misstänkta förfarandet varit lindrigt, och rätten att väcka åtal i ett djurskyddsbrott som betecknas som lindrigare förfallit 10.3.2021, dvs. inom två år räknat från gärningstidpunkten.

En av personerna har verkat som skolningsassistent och hållit kopplet som hade fästs i hundens sele samtidigt som en annan person dragit hunden med en lina som hade lagts runt hundens hals. Åklagaren har ansett att det inte kunnat påvisas att den person som hållit i kopplet, som var fäst i hundens sele, genom sitt förfarande orsakat hunden smärta eller lidande.

Det har inte ansetts att de sju medlemmar i styrelsen för föreningen som ordnade evenemanget genom sitt förfarande gjort sig skyldiga till ett djurskyddsbrott. Det har inte funnits några bevis på att de uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet, genom egna handlingar vid ordnandet av skolningen och valet av skolare, haft del i gärningen, där djuren skulle ha orsakats lidande eller smärta.

I fråga om de två utländska skolare, vilka deltog i evenemanget, har förundersökningen av kostnadsskäl lagts ned. Det eventuella förväntade straffet för deras handlingar hade varit lindrigt och oproportionerligt med tanke på kostnaderna som hade orsakats av en undersökning med rättshjälp från utlandet och en eventuell rättegång.

Besluten om åtalseftergift är delvis sekretessbelagda, eftersom de innehåller information om personernas fritidsintressen och deltagande i föreningsverksamhet. Beslutsnumren är 24/1789, 24/1794, 24/1796, 24/1798, 24/1799, 24/1800, 24/1803, 24/1804 och 24/1805. Besluten kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected].

Åklagaren ger ingen annan information i ärendet.

I ärendet har besluten fattats av distriktsåklagare Kati Kuoppala från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected], tfn 029 56 21210.