Hoppa till innehåll

Åklagargrupper har grundats för två omfattande brottmål

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 15.19
Pressmeddelande

 

Riksåklagaren har tillsatt två åklagargrupper bestående av flera åklagare för att sköta åklagaruppgifterna i det s.k. Wincapita-ärendet och i ett ärende som gäller misstänkt olaglig behandling av sekretessbelagd information vid utredningen av skidaren Mika Myllyläs dödsorsak.

Lagen om åklagarväsendet som trädde ikraft år 2012 ger en möjlighet att förordna flera åklagare att sköta samma brottsärende. Förändringen, som etablerades efter att tidigare ha tillämpats på försök, förbättrar betydligt åklagarväsendets möjligheter att effektivt kunna förverkliga det straffrättsliga ansvaret i brottmål som är mer omfattande och krävande än normalt.

Åklagarna som verkar i åklagargruppen utövar med stöd av lagen en självständig och oberoende prövningsrätt i de ärenden som enligt gruppens arbetsfördelning tillkommer envar åklagare. Riksåklagaren kan grunda en åklagargrupp eller då ärendet gäller endast ett åklagarämbete kan en ledande häradsåklagare grunda en åklagargrupp. Gruppens grundare ger behövliga förordningar om åklagarnas inbördes ansvarsfördelning samt utser en ledare för gruppen. Ledaren ansvarar för den tekniska ledningen av arbetet, fördelningen av arbetsuppgifter och uppföljningen av enhetligheten i åklagarverksamheten.

En åklagargrupp bestående av 14 häradsåklagare har grundats för att sköta den mycket omfattande ärendehelheten som gäller brottsmisstankarna mot placeringsklubben Wincapita. Dessa åklagare har redan hittills skött om ifrågavarande ärende. Åklagargruppen leds av häradsåklagare Mika Appelsin vid Östra Nylands häradsåklagarämbete.

I ärendet som hör ihop med undersökningen av Mika Myllyläs dödsorsak misstänks 150 poliser och övriga tjänstemän, som haft tillgång till ifrågavarande polisens datasystem, för olaglig behandling av sekretessbelagd information. För att sköta åklagaruppgifter i dethär ärendet har en åklagargrupp på fem häradsåklagare utsetts och gruppens ledare är häradsåklagare Jukka Haavisto vid Östra Nylands häradsåklagarämbete. För att driva eventuella åtal vid olika domstolar kan också andra åklagare utses.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Jukka Rappe t. 029 56 20823