Hoppa till innehåll

Misstanke om informationsläcka i pågående förundersökning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.9.2013 13.24
Pressmeddelande

 

Helsingfors polisinrättning har bett Riksåklagarämbetet utreda om någon olovligen överlåtit uppgifter till redaktör Susanna Reinboth om en pågående förundersökning som gäller ett möjligt brott mot tjänsteplikten av en polisman.

Riksåklagarämbetet känner till att redaktör Susanna Reinboth har haft mycket noggranna uppgifter om det ifrågavarande ärendet redan senaste vår. Dessa uppgifter har Reinboth uppenbarligen fått direkt av en utomstående person, som även givit uppgifter om ärendet till myndigheterna.

Ärendets förundersökningsledare har i den utredning de givit till Riksåklagarämbetet berättat att de 5.9.2013 har givit ett kortfattat pressmeddelande efter att tv-kanalen Nelonens nyheter har publicerat en nyhet om ärendet. Dessutom har de på massmedias förfrågningar bekräftat att ärendet undersöks. De har dock inte givit närmare upplysningar om ärendets innehåll. Förundersökningsledarna har enligt deras egen uppfattning inte orsak att misstänka att någon från undersökningsgrupppen skulle ha läckt uppgifter om undersökningen i strid med undersökningsledarnas uppmaningar.

Riksåklagarämbetet har överfört den brottsanmälan som Helsingfors polisinrättning har gjort till Polisstyrelsen för att polisstyrelsen skall bedöma om det finns skäl att misstänka att någon åklagare som haft vetskap om undersökningen har gjort sig skyldig till brott mot tjänstehemlighet.

Till den del ett möjligt brott mot tjänstehemlighet hänför sig till de poliser som ingår i undersökningsgruppen överförs brottsanmälan till förundersökningsledaren för polisärenden, häradsåklagaren Hanna Puhakka.

Helsingfors polisinrättning har ytterligare begärt att Riksåklagarämbetet bedömer om undersökningsgruppen eller någon av dess medlemmar är jävig i ärendet. Enligt Riksåklagarämbetets uppfattning har man vid valet av medlemmar i undersökningsgruppen speciellt fäst uppmärksamhet vid att ingen polis som deltagit i de tidigare förundersökningarna där poliser från Helsingfors polisinrättning och Centralkriminalpolisen misstänkts för tjänstebrott skall vara medlem av denna undersökningsgrupp. Samma gäller dem som på något sätt haft andel i de ärenden som förorsakat missämja mellan dessa ämbetsverk.

Helsingfors polisinrättning har i sin brottsanmälan ansett att förundersökningsledarna är jäviga på den grund att de i Helsingin Sanomat 6.9.2013 har beskrivit förundersökningen som exceptionell. Enligt Riksåklagarämbetets uppfattning är den nu ifrågavarande brottsmisstanken genom sin sällsynthet mycket exceptionell och det att detta sägs ut gör inte en förundersökningsledare jävig. I uttalandet har ingen till någon del tagit ställning till en enda misstänkts skuldfråga. Riksåklagarämbetet anser inte att undersökningsledarnas uttalande stämplar någon eller är partiskt.

Riksåklagare Matti Nissinen konstaterar att även om ärendet inte på grund av jävsskäl till alla delar har kunnat avgöras vid Riksåklagarämbetet, hoppas han att undersökningen blir färdig snabbt och att den inte bollas mellan olika myndigheter.

Riksåklagarämbetets överföringsskrivelse jämte bilagor innehåller sekretessbelagd information enligt 24 § 1 momentet 3 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Christer Lundström tel. 029 562 0817.