Hoppa till innehåll

Åtalsprövningen gällande polisens datasystem över misstänkta har blivit klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 28.10.2014 11.00
Pressmeddelande

Enligt biträdande riksåklagare Jorma Kalske finns det sådana anteckningar i polisens datasystem över misstänkta (epri), som inte kan anses vara lagenliga. I datasystemet har sparats också sådana personers namn och telefonnummer, vilka inte har misstänkts för att göra sig skyldiga eller medverka till brott. Anteckningar i registret har bl.a. föranletts av personernas slumpmässiga kontakter med grupper som anses brottsliga.

Förundersökningen i ärendet påbörjades i april 2013 efter att medierna informerat om att Ryska federationens president Vladimir Putins namn hade inmatats i datasystemet över misstänkta. Den här anteckningen avvek inte i grunden från det rådande bruket av registret, fastän den sedermera avlägsnades som oriktig.

Enligt information från polisen har inalles 180 000 personer och ca 20 000 bolag antecknats i det hemliga datasystemet över misstänkta. I förundersökningen och åtalsprövningen har endast en liten del av registrets hela informationsinnehåll varit i bruk.

Åtal mot tre

Biträdande riksåklagare har beslutat väcka åtal mot tre personer i ärendet gällande datasystemet över misstänkta. För fyra personers del har han gjort åtalseftergifter.

En tjänsteman som arbetar som Polisstyrelsens registerchef och två polismän som hör till befälet vid Centralkriminalpolisen och som har varit ansvarspersoner för datasystemet över misstänkta åtalas för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Brotten mot tjänsteplikt anknyter till övervakningen av registrets innehåll. De misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott i ärendet.

Biträdande riksåklagaren har fattat beslut om åtalseftergift för fyra misstänkta personers del, eftersom de på grund av sin ställning inte kunde anses vara ansvariga för det registerbruk som åklagaren anser vara felaktigt. I förundersökningen och åtalsprövningen har det visat sig vara exceptionellt svårt att utreda på vilken tjänstemannanivå ett eventuellt straffrättsligt ansvar gällande försummelse av övervakning faller, då bl.a. instruktionerna för systemets övervakning är bristfälliga.

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens Dnr R 14/674, TR:s nummer R 14/8405). Ärendets handlingar är sekretessbelagda tills ärendet har behandlats vid tingsrätten. Före det kan man be tingsrätten om offentliga diarieuppgifter. Åtalseftergifterna (nr 14/14 - 14/17, ärendenr R 14/674) är huvudsakligen offentliga och kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering t. 029 5620810.

Datasystemet över misstänkta grundar sig på polisens nationella tips-register som togs i bruk i slutet på 1980-talet. Om datasystemet över misstänkta stadgades i lagen första gången år 1995 (Lagen om polisens personregister 509/1995). Den planerade användningen anknöt till observation av yrkes- och vaneförbrytare. Registeranteckningarna har ändå under årens lopp gått över till organiserad brottslighet,

Ytterligare information ger: biträdande riksåklagare Jorma Kalske, t. 029 56 20802statsåklagare Jarmo Hirvonen, t. 029 56 20886