Hoppa till innehåll

Utredningspersonerna föreslår att åklagarväsendet i första hand organiseras som ett ämbetsverk

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.2.2016 12.00
Pressmeddelande

Utredningspersonernas slutsatser är att åklagarväsendet bäst kunde utvecklas genom att organisera väsendet som ett ämbetsverk, i vilket det finns en klar och organisatoriskt stark struktur.

Riksåklagarämbetets utredningspersoner har fått sin utredning om omorganiseringen av åklagarväsendet klar. Utredningspersonerna Henrika Räsänen och Christer Lundström utredde på uppdrag av riksåklagaren omorganiseringen av åklagarväsendet.

Utredningspersonerna granskade möjligheterna att utveckla åklagarväsendets verksamhet. Deras slutsatser är att åklagarväsendet bäst kunde utvecklas genom att organisera väsendet som ett ämbetsverk, i vilket det finns en klar och organisatoriskt stark struktur. Det samma skulle vara möjligt även i en modell med fyra ämbetsverk om man samtidigt förnyar arbetssätten och förenhetligar styrningsmetoderna såsom lednings- och kvalitetssystemen och en arbetsordning som omfattar hela väsendet.

Utredningspersonerna föreslår att åklagarväsendets organisation i fortsättningen baserar sig på riksomfattande och regionala funktioner. Stödfunktionerna och förbehandlingen av brottmål skulle vara riksomfattande funktioner. Den övriga verksamheten skulle skötas vid Riksåklagarämbetet eller i motsvarande stab samt i fyra ämbetsverk eller områden, vilka skulle vara Södra Finland, Norra Finland, Västra Finland och Östra Finland.

Utredningspersonerna föreslår inte förändringar för organiseringen av åklagarväsendets servicebyråer eller för Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Grunden för organisationsförändringen har varit utveckling av verksamheten. I den har man granskat enhetligheten i verksamheten och främjande av en yrkesmässig ledarskapskultur, effektivisering av verksamheten och en fördjupning av sakkunskapen inom åklagarväsendet. Dessa åtgärder förbättrar verksamhetens produktivitet och i främsta hand förbättrar de personalens arbetsvälfärd. Med reformen eftersträvar man inte minskning av personalen.

De skäl som talar för förnyelsen grundar sig i första hand på de förväntningar samhället ställer, vilka framgår bland annat ur lagstiftningen om åklagarväsendet och de strategikartor som styr åklagarväsendets verksamhet.

Utredningen finns på Riksåklagarämbetets nätsidor

www.vksv.fi →Jlkaisut ja ohjeet → Muistiot ja työryhmämietinnöt → Muistiot → Uudistuva ja yhtenäinen syyttäjälaitos

Utredningen finns bara på finkska.

Tilläggsupplysningar ger Henrika Räsänen tel. 029 56 20841 och Christer Lundström tel. 029 56 20817.