Hoppa till innehåll

Åklagarnas riksomfattande specialiseringssystem utvecklas

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 15.05
Pressmeddelande

 

Åklagarväsendet utvecklar systemet för specialiserade åklagare. Nyckel- och specialåklagarnas riksomfattanden system har varit verksamt sedan 1990-talet. Inom systemet har åklagarna specialiserat sig inom vissa sspecialområden av brottslighet och straffprocess. Genom utvecklingen av specialiseringssystemet effektiveras förverkligandet av brottsansvaret speciellt vid omfattande och juridiskt krävande brottmål.

Riksåklagare Matti Nissinen utsåg 12.6.2012 en utvecklingsarbets-grupp som leds av statsåklagaren Leena Metsäpelto. Denna utvecklingsarbetsgrupp har som uppdrag att utveckla specialiseringssystemet. Utvecklingsarbetsgruppen genomför en omfattande utredning för att klarlägga vilka del-områden inom åklagarverksamheten som kräver specialkompetens utöver goda och mångsidiga allmänna kunskaper inom åklagarens uppgifter. Utredningen ska klarlägga hur det nationella specialiseringssystemets struktur måste utvecklas för att möta dessa behov. Utredningen ska även klargöra med hurudana metoder kompetensen hos åklagare som specialiserar sig ska uppehållas och utvecklas.

I utvecklingsarbetsgruppen ingår det medlemmar både från Riksåklagarämbetet och lokala åklagarämbeten och även en representant från Suomen syyttäjäyhdistys ry (Finlands åklagarförening). Utvecklingsarbetsgruppen har som avsikt att avsluta sitt arbete 28.2. 2013.

Ett projekt angående åklagare som har specialiserat sig inom ekonomisk brottslighet har satts igång redan tidigare och det leds av statsåklagare Ritva Sahavirta. Projektets avsikt är att komma med en utvecklingsplan för åklagarverksamheten inom ekonomisk brottslighet innan våren 2013.

De nödvändiga förändringarna inom åklagarnas specialiseringssystem kommer att genomföras under år 2014.

Utvecklingen av åklagarväsendets specialiseringssystem är en av de åtgärder som nämns i "Åklagarväsendets verksamhetslinjer 2020". Utvecklingen av åklagarverksamheten inom ekonomisk brottslighet an-knyter till statsrådets 19.1.2012 godkända åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Ytterligare information ger statsåklagare Jukka Rappe tel. 029 56 20823