Hoppa till innehåll

Åklagarnas riksomfattande joursystem utvecklas

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 14.17
Pressmeddelande

 

Åklagarväsendet effektiverar beredskapen att sköta åklagaruppgifter utanför tjänstetid. De nuvarande arrangemangen täcker inte alla situationer då åklagarna måste göra brådskande beslut inom jourverksamheten. De nuvarande joursystemen gäller vissa tvångsmedel- och stämningsärenden samt förundersökning av brott som en polisman misstänks för.

Riksåklagare Matti Nissinen har idag tillsatt en utvecklingsarbetsgrupp för åklagarväsendets joursystem. Ordförande för gruppen är statsåklagare Maarit Loimukoski. Arbetsgruppen utreder och bedömer vittomfattande åklagarväsendets riksomfattande jourbehov samt planerar ändamålsenliga utvecklingsåtgärder.

Till arbetsgruppen hör representanter för Riksåklagarämbetet och lokala åklagarämbeten. Även Suomen Syyttäjäyhdistys ry (Åklagarföreningen i Finland) har en representant. Arbetsgruppen kan enligt egen bedömning höra sakkunniga och åklagarväsendets samarbetspartner. Arbetsgruppen ska ha sitt arbete färdigt 30.6.2013. Nödvändiga ändringar i åklagarväsendets joursystem förverkligas under år 2014.

Åklagarväsendet har fått sina verksamhetslinjer fastställda 24.2.2012. Ett mål i utvecklingen av åklagarväsendets funktioner och processer är att säkra åklagarens möjligheter att omedelbart ta itu med de åtgärder som förundersökningen, åtalsprövningen och rättegången förutsätter i det brottmål som anmälts till honom. Detta förutsätter tillräckliga riks-omfattande joursystem.

Ytterligare information ger statsåklagare Jukka Rappe t. 029 56 20823