Hoppa till innehåll

Åtal väcks inte mot Säkerhets- och kemikalieverkets tjänstemän i ett ärende som rör övervakning av sprängämnesfabrik

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 17.11.2014 10.30
Pressmeddelande

Statsåklagaren har beslutat att inte väcka åtal mot Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tjänstemän. Det handlar om misstänkt brott mot tjänsteplikt i ett ärende vars undersökning påbörjades under sommaren 2013 som en följd av risken för en storolycka på Forcit Oy Ab:s fabriksområde i Vihtavuori. I förundersökningen utreddes Tukes´ tjänstemäns förfarande i anknytning till att man utförde en s.k. intervallkontroll av anläggningens säkerhetsorganisation.

Åklagaren anser att brott mot tjänsteplikt har skett för två tjänstemäns del, eftersom man kunde se försummelser i intervallgranskningar från tidigare år. Granskningen för år 2012 hade gjorts och Tukes hade förpliktat Forcit till åtgärder vilka Forcit också hade påbörjat före risksituationen för en storolycka. Bl.a. på grund av det här har åklagaren beslutat att inte väcka åtal med motiveringen att brotten var obetydliga.

För en av de misstänktas del beslöt åklagaren att inte väcka åtal i brist på bevis och bl.a. därför att lagstiftningen ger en möjlighet att decimera intervallgranskningarna och att det inte strider mot tjänsteplikten att ge instruktioner om decimering av granskningar.

Polisen i Inre Finland gör en förundersökning i ärendet gällande verksamhetsutövarens förfarande och om den risksituation som uppstått.

Åtalseftergifterna (nr 14/35 – 14/37, ärendenr R14/274) är offentliga och kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur (tfn 029 56 20810).

Ytterligare information: statsåklagare Tea Kangasniemi tfn 029 56 20824