Hoppa till innehåll

Åtalsprövningar i valfinansieringsärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 10.32
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har väckt åtal mot Antti Kaikkonen som verkat som ordförande för Nuorisosäätiös styrelse och sju andra personer som verkat som ordinarie medlemmar i Nuorisosäätiös styrelse samt mot en företrädare för stiftelsen för missbruk av förtroendeställning. Enligt åtalen har över 90 000 euro av Nuorisosäätiös tillgångar donerats till valstöd, trots att det enligt stiftelsens stadgar inte är möjligt att använda tillgångarna för sådana ändamål. Enligt åtalen var det frågan om en strategi som stiftelsens styrelse hade beslutit om. Den förhandenvarande ombudsmannen svarade huvudsakligen för det praktiska förverkligandet.

Biträdande riksåklagaren har beslutat att yrka på straff för den tidigare styrelseordföranden för Penningautomatföreningen Jukka Vihriälä för grovt tagande av muta. Åtalet anknyter till en omfattande handel med tavlor som Vihriälä har gjort i sin stödförenings namn och resor som Nuorisosäätiö har bjudit. Det är frågan om förmåner vars värde uppstiger till flera tiotals tusen euro.

På motsvarande sätt yrkas att den tidigare långvarige företrädaren för Nuorisosäätiö straffas för grovt givande av muta. Kaikkonen eller någon annan styrelsemedlem åtalas däremot inte för mutbrott eftersom det i förundersökningen inte har framkommit att de på sannolika skäl skulle ha varit medvetna om hurudana gåvor och förmåner Vihriälä fick av stiftelsen.

Biträdande riksåklagaren har på grund av gärningarnas ringa art och skälighetshänsyn beslutit att inte väcka åtal för givande av muta mot nio personer, som köpt enstaka tavlor av Vihriälä, För en misstänkts del saknades sannolika skäl för brott.

Eftersom Vihriälä såsom ordförande för Penningautomatföreningens styrelse varit jävig då han deltagit i beslutsfattningen yrkar biträdande riksåklagaren även att Vihriälä straffas för brott mot tjänsteplikt. Vihriälä har anhållit om valstöd från flera stiftelser och samfund, vilka fått bidrag ur Penningautomatföreningens avkastning. Trots det valstöd han fått har Vihriälä deltagit i handläggningen av sina bidragsgivares ärenden i Penningautomatföreningens styrelse.

Alla misstänkta har bestridit brottsmisstankarna. De anser att det har varit fråga om tillåtet stöd för politisk verksamhet.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 11/52, tingsrättens ärendenr R 11/7644). Samtliga handlingar som ingår i ärendehelheten blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Detsamma gäller de förundersökningsprotokoll som åtalseftergifterna grundar sig på. Det här beror på att åtalseftergifterna grundar sig på samma handlingar som stämningsansökan.

På biträdande riksåklagarens förordnande driver statsåklagarna Jarmo Hirvonen och Juha-Mikko Hämäläinen åtalen i tingsrätten.

De åtalseftergifter (nr 11/36 - 11/52) som hör till ärendehelheten kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, tel. 010 362 0810). Besluten gäller köpare av enstaka tavlor och vissa av Nuorisosäätiös styrelsemedlemmar.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Jorma Kalske (tel. 010 362 0802) statsåklagare Jarmo Hirvonen (tel. 010 362 0886) statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen (tel. 010 362 0822)